Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Budowlanych im. Króla Kazimierza Wielkiego w Jaśle zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip.zsb.jaslo.pl

Data publikacji strony internetowej: 2010-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2020-06-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-09
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-28

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. - język dokumentu nie został zidentyfikowany - w niektórych podłączonych obrazach brakuje tekstu alternatywnego - brak regionów strony - zdarza się, że sąsiednie linki prowadzą do tego samego adresu URL. - zdarza się niski kontrast między tekstem a kolorami tła. - Nie wszystkie aktualne pliki pdf są dostępne cyfrowo. (powód: Dostawca szablonu strony www nie dostosował go do przepisów ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Treści na stronie www opublikowane zostały przed przed dniem 23 września 2020r.)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Rafał Cichoń , adres e-mail: rafal.cichon@zsb.jaslo.pl , telefon: 134463349.

Informacja zwrotna

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Rafał Cichoń,adres poczty elektronicznej rafal.cichon@zsb.jaslo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 134463349. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Budynek: Zespołu Szkół Budowlanych ul. Szkolna 21, 38-200 Jasło. Do budynku prowadzi dwa wejścia wejście od ul. Szkolnej. Do wejścia prowadzi bezpośrednio chodnik. Szerokość drzwi wejściowych na parterze przed schodami jest przystosowana do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich.

Dostosowanie korytarzy

Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się.

Dostosowanie schodów

Przy schodach wewnętrznych zamontowane są barierki

Dostosowanie wind

Wewnątrz budynku nie ma windy

Dostępność pochylni

Budynek nie posiada pochylni.

Dostępność platform

Budynek nie posiada platform.

Dostępność informacji głosowych

Budynek nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Najbliższy parking znajduje się po drugiej strony ulicy z dostępnymi miejscami dla niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

Szkoła nie oferuje możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności

Do końca 2021 roku strona internetowa zostanie w pełni dostosowana do wymagań prawnych. Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich aktualnych plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 września 2020 13:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Dyrek
Ilość wyświetleń: 38
28 września 2020 18:07 (Anna Dyrek) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
28 września 2020 18:04 (Anna Dyrek) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
28 września 2020 17:54 (Anna Dyrek) - Aktualizacja deklaracji dostępności.